Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. VII, 2015, бр. 11Начало
Тема на броя:
АНТРОПОГЕОГРАФИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ

Съставител: гл. ас. Владимир Власков, Национален институт по геофизика, геодезия и география-БАНСъдържание

стр.2
  Увод

стр. 3
Петър Стоянов
  Съвременно развитие на антропогеографията

стр. 45
Мария В. Шишманова
  Антропогеографията, новата география на икономиката и пространственото развитие на селищната мрежа

стр.77
Владимир Власков
  Човекът при променящите се условия на живот в съвременния свят

стр. 86
Мария Грозева, Борис Колев
  Националното географско пространство на България като част от Европейския съюз

стр. 93
Надежда Илиева
  Етнодемографски процеси в Североизточна България от Освобождението до началото на ХХІ век

стр. 141
Милен Пенерлиев
  Промяна в броя на населението в общините Аврен, Долен чифлик и Бяла за последните петнадесет години

стр. 149
Петър Петров, Борис Казаков
  Древното Евразийско етническо пространство и Долен десен Дунав като етногенетична зона

стр. 168
Мария Грозева, Надежда Илиева
  Географското разпространение на възрожденските архитектурно-етнографски комплекси в планинските и полупланинските райони на България

стр. 174
Велимира Стоянова, Гергана Методиева
  История и развитие на антропогеографията във водещите географски школи и България

стр. 187
Перо Еленов
  Някои аспекти относно съвременните колебания на климата

© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
  Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
 
e-mail: ongal1991@abv.bg