Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. VI, 2014, бр. 9Начало
Тема на броя:
ВЕДА СЛОВЕНА:
МИТ – ФОЛКЛОР – ЛИТЕРАТУРА


Съставител и водещ редактор на броя: д-р Миглена Христозова, Фрайбург, Германия
Съдържание

І. Научни тези и митове за Веда Словена

Миглена Христозова
Отново за "Веда Словена": съвременни гледни точки; перспективи от виртуалното пространство ................................................................................................................................................................. стр. 2

Милена Беновска
Хроника на спора за "Веда Словена" ................................................................................................................................................................стр. 25

Пламен Бочков,
Хроника на спора "Веда Словена" – мистификация или мистифицирана ................................................................................................................................................................ стр. 54

ІІ. Изследвания на корпуса Веда Словена

1. Систематични изследвания

Миглена Христозова
Фолклорният летопис "Веда Словена": наблюдения върху корпуса в контекст на народните епически традиции и българската апокрифна книжнина ................................................................................... стр. 68

Гатя Симеонова
Празничността във "Веда Словена". Състояние на проученост с оглед особеностите на извора "Веда Словена" ................................................................................................................................................стр. 108

Гатя Симеонова
Хронология и нумерология във "Веда Словена" ........................................................................…стр. 162

Миглена Христозова
Мотивни каталози: "Веда Словена" ................................................................................................. стр.194

2. Изследвания на отделни елементи от корпуса

Константин Рангочев
„Веда Словена” и българският юнашки епос - връзки в антропонимията и топонимията ................................................................................................................................................................ стр. 234

Константин Рангочев
„Веда Словена” и Михаил Арнаудов – пътят на една онимна аберация ................................................................................................................................................................ стр. 241

Гатя Симеонова
„Първа града” – абсолютното начало или поредното начало (По текстове от том първи на „Веда Словена”) .............................................................................................................................................. стр. 246

Миглена Христозова
Отгласи от „Веда Словена” в Западните Родопи: Непубликувани материали от съвременни теренни проучвания в Гоцеделчевско и Доспат ............................................................................................... стр. 261

Миглена Христозова
Мотивът за вечното лято в сборника „Веда Словена“. Римляни и юруци във фолклорната памет на рода Гимишеви от село Здравец, общ. Лъки ................................................................................................................................................................ стр. 268

ІII. Етноложки контекст на Веда Словена в областта Източен Рупчос, Средните Родопи

Росен Малчев
Гергя – сакрален персонаж от пантеона на българите мохамедани от с. Дряново, Средни Родопи ................................................................................................................................................................ стр. 275

Росен Малчев
Особености на реализацията на мотива за змея и змееборството в Източен Рупчос, Средните Родопи ................................................................................................................................................................ стр. 281

Росен Малчев
Сакралните владетели на света и техните светилища във фолклорната памет на българомохамеданските общности на юг от Бачковския манастир ........................................................................................... стр. 288

Константин Рангочев
Основни измерения на сакралното пространство в Източен Рупчос ................................................................................................................................................................ стр. 295

Константин Рангочев
Модели за набавяне на сакралност: Небесните камбани на Кръстов ............................................................................................................................................................... стр. 298

Константин Рангочев, Даниела Кузманова
Конфесионими в тайните дюлгерски говори ................................................................................. стр. 303

IV. Поглед върху интернет ресурсите за Веда Словена

Интернет ресурси ........................................................................................................................... стр. 306
© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
  Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
 
e-mail: ongal1991@abv.bg