Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология


РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯПроф. д-р Маргарет
ДимитроваД-р Росен
Р. Малчев, І ПКСДоц. д-р Николай
НеновПроф. д.и.н. Юрий
Евгеньевич
Березкин
Доц. д-р Константин Рангочев

Работи в Институт по математика и информатика – БАН. Секретар на неправителствената организация Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. Хоноруван преподавател в Катедра „Кирилометодиевистика” към ФСФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Научните му интереси са в областта на етнологията, фолклористиката, компютърната лингвистика, мултимедийните и езикови технологии, цифровите библиотеки с мултимедийно съдържание.Начало


© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
 
e-mail: ongal1991@abv.bg