Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. VIII, 2016, бр. 12Начало
Тема на броя:
БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА – ТОЛКОВА БЛИЗО, ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ
част II

Съставител: Снежана Йовева-Димитрова, заместник-председател на
Сдружение „Толкова близо, толкова далече”Съдържание

стр. 3
  Увод
  Preface

стр. 5
Ирина Велкова
  „Толкова близо, толкова далече”
Irina Velkova
So Close, So Far

стр. 8
Владимир Пенчев
  Българите в чужбина, или за топологията на българското присъствие
Vladimir Penchev
  Bulgarians Abroad. On the Topology of Bulgarian Presence

стр. 15
Ана Кочева
  Българският език на ново място по света
Ana Kocheva
  Bulgarian Language in a New Place in the World

стр. 29
Лина Гергова и Яна Гергова
  Наследство и консолидация на мигрантските общности: институциите на българската общност във Вашингтон
Lina Gergova, Yana Gergova
  Heritage and Consolidation of Migrant Communities: Institutions of Bulgarian Community in Washington

стр. 41
Диляна Иванова
  „Куфарът на имигранта”: “музеят без стени”, представящ българите в Северна Америка
Dilyana Ivanova
  The Virtual Museum of the Bulgarians in North America: Shared Heritage and Intercultural Communications

стр. 48
Таня Матанова
  Употреби на българското културно наследство от български мигрантски институции в Хамбург и функциите му за консолидацията на общността
Tanya Matanova
  The Use of Bulgarian Cultural Heritage by Bulgarian Migrant Institutions in Hamburg and Its Functions for the Consolidation of the Community

стр. 61
Адриана Петкова Пападопулос
  Съвременната българска общност в Унгария и нейната идентичност в периода на промените (от началото на 90-те години до наши дни)
Adriana Petkova-Papadopulos
  Contemporary Ethnic Processes among the Bulgarian Community of Hungary

стр. 65
Снежана Иванова Йовева-Димитрова
  Аспекти на адаптацията при българската общност в Словакия и Австрия
Snezhana Yoveva-Dimitrova
  Aspects of Adaptation of Bulgarian Community in Slovakia and Austria

стр. 73
Весела Дъбова
  Aнализ на комуникативния дискурс на българско-говорещите в чешка езикова среда
Vesela Dabova
  Communication Discourse Analysis of Bulgarian Native Speakers in Czech Language Environment

стр. 84
Кристина Менхарт
  За българските градинари през погледа на техните видни изследователи
Krisztina Menyhart
  The Bulgarian Horticulturalists as Seen by Eminent Researchers

стр. 95
Светлана Караджова
  Да си „у дома” в три държави
Svetlana Karadzhova
  Being “Home” in Three Countries

стр. 100
Радостина Доганова
  Гражданско сдружение „Приятели на БСОУ „Христо Ботев“ в Братислава“ – минало и настояще
Radostina Doganova
  Civil Association “Friends of Bulgarian High School “Hristo Botev” in Bratislava” – Past and Present

стр. 103
Рина Бакалов
  Български културно-информационен център в Израел – дейности и перспективи
Rina Bakalov
  Bulgarian Cultural and Information Center, Israel – Activities and Prospects

стр. 107
Нина Василева-Занешев
  Консултантски център за нови европейски граждани КОМПАС, Виена, Австрия
Nina Vasileva-Zaneshev
  Advisory Center KOMPASS for New European Citizens – Vienna, Austria

стр. 109
Деана Иванова
  Асоциация Т.А.N.G.R.A. в Мадрид и задачите за съхраняване на българската идентичност
Deana Ivanova
  The Association T.A.N.G.R.A. in Madrid and the Bulgarian Identity

стр. 114
Мариела Тунтова
  Щрихи за българската църква в Швейцария
Mariela Tuntova
  The Bulgarian Church in Switzerland

стр. 116
Ана Кочева
  Особености на българо-немския смесен език в Австрия
Ana Kocheva
  Specifics of Bulgarian-German Mixed Language in Austria

стр. 120
Лучия Антонова-Василева
  Названията за домашни животни в българските говори в Албания
Luchia Antonova-Vasileva
  Names for Domestic Animals in Bulgarian Speech in Albania

стр. 130
Кирил Първанов
  Начини за назоваване на явлението говорене на сън в Родопските говори
Kiril Parvanov
  Expressing Speaking during the Dream in the Rhodopian Dialects

стр. 136
Славка Керемидчиева
  Реликти в българските диалекти от междуезиковите контакти на Балканския полуостров (с оглед на превода им на чужд език)
Slavka Keremidchieva
  Relicts in Bulgarian Dialects as a Result of Interlinguistic Contacts in the Balkans (In View of Their Translation into a Foreign Language)

стр. 140
Славка Керемидчиева
  Особености на публицистичния стил на изданията на българските езикови общности в чужбина (в съпоставка с пресата в България)
Slavka Keremidchieva
  Features of Publicistic Style in the Editions of the Bulgarian Linguistic Communities Abroad (In Comparison with the Press in Bulgaria)

стр. 147
Катарина Седлакова
  Рошавата страна
Katarina Sedlakova
  The Shaggy Country

стр. 157
Екип на Посолството на Република България във Франция
  Някои щрихи и статистика за състоянието на българската общност във Франция
A team from the Embassy of Bulgaria in Paris
  Some Strokes and Statistics on the State of the Bulgarian Community in France

© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
  Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
 
e-mail: ongal1991@abv.bg